PCLake & PCDitch

De waterkwaliteit van oppervlaktewater staat wereldwijd onder druk ten gevolge van verstedelijking, intensivering van de landbouw en klimaatverandering. Door overmatige algenbloei, stank en productie van giftige stoffen is het water minder geschikt voor recreatie, drinkwater, irrigatie en andere functies, terwijl de vraag naar schoon water juist toeneemt. PCLake en PCDitch bieden inzicht.

De Alde Feanen inclusief planten

Maatregelen op maat

Voor een duurzaam herstel en beheer van de waterkwaliteit zijn maatregelen nodig, maar het is niet altijd duidelijk welke maatregelen effectief zullen zijn. Een maatregel kan in één watersysteem bepalend zijn voor duurzaam herstel, maar in een ander watersysteem averechts werken. Voor het selecteren van het meest kosteneffectieve maatregelpakket is inzicht in het functioneren van het watersysteem belangrijk. Met het metamodel van PCLake kan worden berekend wat de kritische fosfaatbelasting per type meer is. Met het metamodel van PCDitch kan de kritische fosfaatbelasting per lijnvormig watersysteem, zoals een sloot of kanaal.

Meer met riet

Ieder watersysteem is uniek

Een belangrijke basis voor dit begrip is het besef dat de waterkwaliteit de resultante is van de fysieke eigen­schappen van het watersysteem, zoals de omvang en de diepte, en een complex van hydrologische, fysisch-chemische en biologische processen. Elk watersysteem wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van deze factoren en processen en onderscheidt zich hiermee van andere watersystemen. Om rekening te kunnen houden met de systeemspecifieke eigenschappen is het belangrijk dat systeemanalyses voor elk water afzonder­lijk worden uitgevoerd (N=1) zodat een kosteneffectief maatregelenpakket kan worden gedefinieerd.

De ecologische sleutelfactoren (ESF’en) bieden een kapstok voor het uitvoeren van goede watersysteemanalyses. De sleutelfactoren 1, 2 en 3 gaan over voorwaarden voor het voorkomen van ondergedoken waterplanten. Het betreft de productiviteit van het water, het lichtklimaat en de productiviteit van de (water)bodem. De ecologische modellen van PCLake en PCDitch kunnen onder andere gebruikt worden in de integrale analyse van deze ecologische sleutelfactoren.

De metamodellen van PCLake en PCDitch uitgelegd

Maatregelen om schone meren, sloten en rivieren te bereiken zijn vaak kostbaar, dus je wilt zeker weten dat je de juiste treft. De metamodellen van PCLake en PCDitch geven zicht op het effect van maatregelen in het meer of de sloot welke je wilt verbeteren. Met PCLake en PCDitch krijg je inzicht in de huidige toestand en vervolgens kun je berekenen hoe het watersysteem op bepaalde maatregelen zal reageren.

Afbeelding: Janse, J. H. (2005). Model studies on the eutrophication of shallow lakes and ditches. Wageningen University and Research.

Samenwerking

De modellen van PCLake en PCDitch zijn ontwikkeld door Jan Janse (Janse, 2005). Beide modellen zijn verder ontwikkeld door Witteveen+Bos, STOWA, het NIOO-KNAW, Planbureau voor de Leefomgeving en de WUR. PCLake en PCDitch zijn al succesvol in meerdere projecten ingezet.

PCLake visualisatie door Jan Janse.

Waarom PCLake & PCDitch?

Wit icoon van een klok op een blauwe achtergrond.
Snel inzicht

Met enkele klikken geven de metamodellen een heldere indicatie van de kritische fosfaatbelasting.

Wit icoon van ster met een blauwe achtergrond.
Wetenschappelijk onderbouwd

De modellen zijn gebaseerd op jarenlange wetenschappelijke onderzoeken.

Wit icoon van een cirkel met een vinkje met een blauwe achtergrond.
Draagt bij aan goede waterkwaliteit

PCLake en PCDitch dragen bij aan gezond en veilig water voor iedereen.

Bob.jpg

Meer weten?

Bob.jpg
Bob Brederveld Aquatisch ecoloog

Bob heeft zich verdiept in waterkwaliteit, modellering, waterbeheer, gegevensanalyse en milieuwetenschap.