Effect nieuwe fietstunnels op veiligheid spoorwegovergangen

Gemeente Moerdijk

Een foto van een spoorwegoverging in Zevenbergen.

Vanwege de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) in combinatie met een woningbehoefteonderzoek, heeft de gemeente Moerdijk besloten om Zevenbergen Oost uit te breiden met 900 tot 1.150 woningen. Met de ontwikkeling van Zevenbergen Oost ontstaan nieuwe verkeersbewegingen van en naar Zevenbergen centrum, waaronder fietsverkeer. Het ontwerp van Zevenbergen Oost bevat ook uitbreidingen van de (fiets)infrastructuur, waaronder twee tunnels onder de spoorlijn door. Dit betekent dat de huidige spoorwegovergangen anders gebruikt gaan worden. Als eis vanuit ProRail moet er daarom een risicoanalyse uitgevoerd worden om de veiligheidsrisico's van de nieuwe situatie te beoordelen. De FietsMonitor is ingezet om voor de bestaande en (potentiële) toekomstige varianten de impact van de geplande ontwikkelingen op het verkeerssysteem en specifiek de spoorwegovergangen in kaart te brengen.

Opzetten fietsverkeersmodel met de FietsMonitor

De FietsMonitor heeft eerst de huidige situatie voor de fiets in beeld gebracht. Aan de hand van openbare data maakt de FietsMonitor de fietsstromen visueel. Deze fietsstromen zijn gevalideerd met lokale tellingen en hierop aangepast. Vervolgens is de toekomstige situatie in kaart gebracht. Hiervoor is de geplande woningbouw meegenomen in de ruimtelijke indeling en zijn verschillende netwerkvarianten toegevoegd aan het fietsnetwerk. Voor alle netwerkvarianten zijn de verwachte fietsstromen bepaald en vergeleken met de referentiesituatie, waarin wel de geplande woningbouw is meegenomen, maar zonder de voorgestelde netwerkwijzigingen.

Een kaart van de huidige fietsstromen in Zevenbergen. De stromen zijn weergegeven in verschillende tinten blauw.

Risicoanalyse spoorwegovergangen

De FietsMonitor heeft zowel het huidige als het toekomstige gebruik van spoorwegovergangen in Zevenbergen in beeld gebracht. De FietsMonitor toont de fietsstromen, het gebruik van specifieke spoorwegovergangen en het oplossend vermogen van verschillende varianten van een fietstunnel nabij het station Zevenbergen. Een deel van het fietsverkeer hoeft daarbij geen gebruik meer te maken van de onveilige spoorwegovergang. Hiermee kan de gemeente de impact van de geplande woningbouw cijfermatig onderbouwen en een gedegen besluit nemen over aanleggen van een fietstunnel.

Een kaart van Zevenbergen. De geplande locatie van de fietstunnel is weergegeven.

De extra voordelen van het toepassen van de FietsMonitor

De FietsMonitor past het fietsverkeersmodel toe voor de onderbouwing van de risicoanalyse. Vervolgens ontstond de vraag wie er dan gebruik maakt van de eventuele fietstunnel en hoe de kosten van die tunnel moeten worden toegerekend aan de woningbouwontwikkelingen. Hiervoor heeft de FietsMonitor met het fietsverkeersmodel een selected-link analyse uitgevoerd. In deze analyse is bepaald welk aandeel van de toekomstige fietsstromen door de geplande fietstunnel één van de ontwikkellocaties als herkomst of bestemming heeft. Hieruit volgt een kaart met een heldere verdeling van het fietsverkeer over de geplande woningbouwlocaties. Onderstaande kaart laat zien dan 40% een herkomst/bestemming in Markvelden heeft, 21% in Zwaneveld en de overige 39% is 'doorgaand fietsverkeer'

Een kaart van Zevenbergen. Op de kaart kan je zien wat het aandeel van het fietsverkeer is door de stationstunnel en naar de ontwikkellocatie.
Sander Veenstra.jpg
Sander Veenstra Projectingenieur Stedelijke Mobiliteit
E-mail Sander

FietsMonitor

De FietsMonitor helpt om met data het fietsverkeer in beeld te brengen, knelpunten te signaleren en het effect van maatregelen te bepalen.

Fietsers in de stad wachtend bij een stoplicht.
Sander Veenstra.jpg

Meer weten?

Sander Veenstra.jpg
Sander Veenstra Projectingenieur Stedelijke Mobiliteit

Sander is als verkeerskundige data-scientist de bedenker, ontwikkelaar en product owner van de FietsMonitor.