BlueCAN Tool

Zoet oppervlaktewater veroorzaakt zo’n vijf procent van de uitstoot aan broeikasgassen in Nederland. Met de BlueCAN Tool kunnen waterbeheerders bepalen hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten door afzonderlijke plassen en meren. Op deze manier kunnen waterbeheerders de ‘hotspots’ in hun wateren identificeren. Deze kennis vormt een gefundeerd startpunt om de waterkwaliteit te verbeteren en zo de broeikasgasemissies te verlagen.

Gebruik hier de BlueCAN Tool
Een luchtfoto van een groen gebied met veel water.

BlueCAN Tool

Het onderzoeksproject BlueCAN, een initiatief van Witteveen+Bos en Deltares, heeft al eerder inzichtelijk gemaakt dat oppervlaktewateren verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijke emissie van broeikasgassen. Snel en kostenbewust vaststellen van de uitstoot voor een individueel water was tot nu toe niet mogelijk. Om dit wél mogelijk te maken is de nieuwe BlueCAN Tool ontwikkeld. Na het invullen van een aantal parameters, zoals bijvoorbeeld waterdiepte en bodemtype, genereert de BlueCAN Tool de te verwachten gemiddelde jaarlijkse uitstoot aan broeikasgassen, uitgesplitst in methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2).

Een visual van de BlueCAN Tool.

Op maat voor Nederlandse watersystemen

De BlueCAN Tool is gebaseerd op twee waterkwaliteitsmodellen die het proces van broeikasgasvorming in bodem en water wiskundig berekenen. Deze modellen zijn complex. De opname en uitstoot van broeikasgassen wordt beïnvloed door veel factoren. Denk aan temperatuur, zonlicht, groei van planten en algen, het type ondergrond, bodembacteriën en de dikte en samenstelling van een eventuele sliblaag. De BlueCAN Tool is specifiek ontwikkeld voor en afgestemd op de Nederlandse situatie. Onder meer door resultaten van Nederlandse veld- en labmetingen als basis te gebruiken voor validatie.

Een foto van een meer/plas met een steiger.

Probeer de tool zelf!

De BlueCAN Tool is laagdrempelig in gebruik. Om tot een schatting van de broeikasgasemissies te komen volstaat het invullen van een aantal karakteristieken. Denk aan de diepte en omvang van het individuele water, het belangrijkste bodemtype (veen, zand of klei) en de jaarlijkse fosforvracht (uitgedrukt in externe P-belasting en de drijvende kracht achter de voedselrijkheid van het water). Op basis van de ingevoerde waardes wordt door de BlueCAN Tool een verwachte gemiddelde jaarlijkse uitstoot aan broeikasgassen berekend. De uitkomst wordt uitgesplitst in methaan en koolstofdioxide. Zelf proberen? Klik op onderstaande button!

BlueCAN Tool is ontwikkeld door Witteveen+Bos en Deltares samen met B-Ware, Delfland, HDSR, HHNK, Natuurmonumenten, Rijnland, STOWA, Waternet, Wetterskip Fryslân en WDODelta.

Gebruik de BlueCAN Tool
Twee screenshots van de BlueCAN Tool.

Voordelen van de BlueCAN Tool

Wit icoon van een oog met een blauwe achtergrond.
Zicht op emissie per individueel water

Snel en kostenbewust de uitstoot van broeikasgassen voor een individueel water vaststellen was tot nu toe niet mogelijk. Met BlueCAN Tool krijgen waterbeheerders nu wel grip op de emissie per afzonderlijk oppervlaktewater.

Wit icoon van een hand die een duim omhoog steekt met een blauwe achtergrond.
Eenvoudig en laagdrempelig in gebruik

Na het invullen van de karakteristieken van een plas of meer geeft de BlueCAN Tool meteen inzicht in de te verwachten jaarlijkse uitstoot aan broeikasgassen, uitgesplitst in methaan en koolstofdioxide.

Wit icoon van een bij en een bloem met een blauwe achtergrond.
Gefundeerd startpunt voor verlagen broeikasgasuitstoot

Met de BlueCAN Tool kunnen per beheersgebied de grootste bronnen van broeikasgasemissies worden bepaald. Kennis van de hot spots zijn een gefundeerd startpunt om maatregelen te treffen om de waterkwaliteit in deze objecten te verbeteren en zo de emissies te verlagen.

Bob.jpg

Meer weten?

Bob.jpg
Bob Brederveld Aquatisch ecoloog

Bob heeft zich verdiept in waterkwaliteit, modellering, waterbeheer, gegevensanalyse en milieuwetenschap.